root@1a19f167112e:/usr/django/app/shakespeare/templates/top# cat top_common.html

EU Projects

 

 

PROJECT No. 2

Shakespeare Music implements partially financed project from EU funds “Breakthrough Innovation in Development of Digital Music Marketing”

Company seeks to enlarge its activities permanently creating and supplying market with alternative innovative solutions based on the production of cultural and creative industries, influencing economic growth of the intellectual property market and  together with partners: Vytautas Magnus University and Lithuanian Music and Theatre Academy seeks to implement a project financed by European Union. Full project budget amount is - 920 796,53 Eur. Allocated EU financial support is  - 533 375,97 Eur. Project financed from European Regional Development Fund. Duration of project implementation is – 24 months.

 

Below is more about the project in Lithuanian

 

UAB „Shakespeare Music“ įgyvendina ES lėšomis dalinai finansuojamą projektą „Proveržio inovacijos skaitmeninės muzikos industrijos plėtrai”

 

UAB „Shakespeare Music” – nepriklausomas kolektyvinio administravimo subjektas, susikūrė 2012 metais kaip alternatyva tradiciniam kolektyvinių teisių administravimo institutui. Lietuvos mastu inovatyvi įmonės veikla duoda didelį postūmį kultūrinių ir kūrybinių industrijų vystymuisi šalyje. Įmonė siekia plėsti veiklos apimtis ir toliau kuriant bei siūlant alternatyvius, inovatyvius sprendimus, paremtus kultūrinių ir kūrybinių industrijų produkcija, skatinančius ekonominį augimą intelektinės nuosavybės rinkoje bei kuriant pažangius produktus. Šiuo tikslu kartu su projekto partneriais - Lietuvos muzikos ir teatro akademijair Vytauto Didžiojo universitetu numatoma įgyvendinti ES finansuojamą projektą. Įgyvendinus projektą rinkoje bus įdiegtos inovatyvios audiovizualinės technologijos, skatinančios platesnį kūrybinį bendradarbiavimą, labiau paklausą atitinkančių kūrybinių produktų kūrimą. Sukurtas produktas užtikrins kūrėjams didesnę finansinę grąžą, tai tiesiogiai įtakos kūrinių pasiūlos, jų įvairovės augimą, aukštesnį paklausos ir pasiūlos suderinamumą.

 

Įmonės tikslai, kurių pasiekimui būtina vykdyti MTEP veiklas ir įgyvendinti projektą yra:

1. Skatinti naujų grupių, kūrinių kūrimą ir muzikos įvairovę.

2. Prisidėti prie Lietuvos intelektinio nuosavybės instituto vystymosi kuriant pažangų indėlį į skaitmeninio amžiaus muzikos industriją.

3. Skatinti teisėtą kultūros produktų vartojimą, teisių savininkams ir visuomenei užtikrinimą; priimtiną ir abipusiai naudingą komunikaciją, grįstą ne bauginimo priemonėmis, bet savanorišku įsitraukimu.

4. Pasivyti Europos Sąjungos nares senbuves, Lietuvoje ir už jos ribų didinant pajamas už muzikos kūrinių naudojimą internete.

 

UAB „Shakespeare Music“ įgyvendinamo projekto tikslas - atlikti mokslinius tyrimus sukuriant personalizuotą adaptyvią foninės muzikos valdymo platformą..

 

Bendras projekto biudžetas – 920 796,53 Eur.

 

Gautas finansavimas -533 375,9  Eur.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto įgyvendinimo trukmė 24 mėnesių.

Daugiau informacijos apie įmonę pateikiama internete www.shakespearemusic.com.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PROJECT No. 1

 

Shakespeare Music is implementing the project „Search of new markets and enlargement of the current Shakespeare Music markets“ which is partially financed by the Operational Programme for European Union Funds Investments in Lithuania.

 

Shakespeare Music project is implemented in the scope of the third priority heading of Operational Programme for the European Union Funds - „Promotion of competition of small and medium size businesses No. 03.2.1-LVPA-K-801 „New opportunities LT“. Project goal to promote search of new foreign markets and development in the current. Project number: 03.2.1-LVPA-K-801-05-0319.

Shakespeare Music implemented a project goal – „Shakespeare Music competitiveness promotion“.  From the European Structural funds was allocated investment of 42 153,00 euros. Project implementation duration 23 month.

Below is more about the project in Lithuanian

 

UAB „Shakespeare Music“ įgyvendina ES lėšomis dalinai finansuojamą projektą “UAB "Shakespeare Music" naujų užsienio rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra”

 

UAB "Shakespeare Music" įkurta 2012 m. spalio mėn. UAB “Shakespeare Music” yra pirmas ir Lietuvoje vienintelis nepriklausomas muzikos turtinių teisių administravimo subjektas. Įmonės veiklos paslaugos ir produktai yra skirti verslui. Tai unikali paslauga apimanti:

a) muzikos gamybą, tinkamos muzikos parinkimą komercinėms patalpoms, televizijai, kinui ir reklamai

b) licencijų išdavimą naudoti muziką a) punkte minėtoms reikmėms bei

c) techninį sprendimą, garantuojantį įmonės klientams tinkamą muzikos perdavimą.

Produktas yra 99 proc. sukurtas Lietuvoje, kur 1 proc. produktų ir paslaugų kūrime ir pardavime iš esmės, sudaro konsultavimasis užsienyje. Šiuo metu eksportas sudaro 11,43 proc. Svarbu paminėti, kad paskutiniais metais vykdomas eksportas turėjo ženklios įtakos ir įmonės augimui Lietuvoje, kuomet pavyko pasirašyti sutartis, nes įmonės tarptautuiškumas sustiprino prekinį ženklą.

Dėl itin palankios įstatyminės bazės, puikios konkurencinės aplinkos ir gausybės tarptautinio kapitalo įmonių centrinių biurų Londone, įmonė pradėjo skverbimosi procesą į Jungtinės Karalystės rinką. Dalyvavimas Londone organizuojamoje parodoje davė ryškių rezultatų. Aukščiausio lygio parodos garantuoja parodos dalyviams susitikimus su verslais norinčiais įsigyti siūlomas paslaugas. Shakespeare Music po parodos pradėjo vesti derybas dėl muzikos paslaugų teikimo su tokiais rinkos rykliais kaip Tesco, Acevo, Sainsbury's ir Rush Hair. Sėkmingai pradėtos teikti paslaugos bendradarbiaujant su Sony Music (sinchronizavimo licencijos bei muzikos produkcija) ir kitais smulkesniais leidėjais bei restoranų tinklu ITSU teikiant ir muzikos licencijas ir muzikos transliavimo paslaugas komercinėse patalpose. Vėliau metų pabaigoje dalyvavimas tarptautinėje aviacijos parodoje Dubajuje lėmė didelių tarptautinių klientų derybų pradžią, kurio pasekmėmis galima buvo džiaugtis šių metų eigoje. Be stambesnių tarptautinių renginių įmonė pradėjo produkto skvarbą į kaimynines valstybes. Šiuo metu įmonės teikiamomis paslaugomis naudojasi kompanijos Estijoje, Latvijoje ir Jungtinėje Karalystėje.

 

Atsižvelgiant į sudėtingą muzikos produkcijos kūrimo, jos leidybos bei licencijavimo veiklos sritį ir tamprią konkurenciją,- įmonės pozicionavimas tarptautinėse parodose, kur užmezgiami kontaktai ir pradedamos derybos,- be galo svarbu nuolatos būti karščiausiuose taškuose, kur tarptautinių kompanijų pirkimų vadovai ir kiti sprendžiamąją galią turintys asmenys atvyksta įsigyti paslaugų ir prekių.

 

Šiuo metu įmonė itin suinteresuota savo produkcijos eksporto plėtra bei naujų tikslinių rinkų paieška ir dar didesniu įsitvirtinimu tose šalyse, į kurias jau vykdomas eksportas. Dalyvavimo tarptautinėse parodose tikslas - sutikti potencialius pirkėjus, kurių versle yra naudojama muzika: nuo kavinių, restoranų ar viešbučių iki oro uostų, transporto priemonių ir pasaulinių muzikos leidėjų. Ši veikla paskatins ir paspartins įmonės konkurencingumo ir produktyvumo didėjimą, plėtrą ir vystymąsi, stabilų įmonės pajamų augimą. Šio projekto ribose įmonė ketina sudalyvauti aštuoniose tarptautinėse parodose. Projektas tai pat prisidės prie Lietuvos tarptautinės prekybos balanso gerinimo. Naujų ryšių užmezgimas bei partnerystė ir bendradarbiavimas tiesiogiai įtakos ir partnerių apyvartos didėjimą.   

 

UAB „Shakespeare Music“ projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“. Priemonės tikslas – paskatinti MVĮ kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai. Projekto numeris 03.2.1-LVPA-K-801-05-0319.

 

UAB „Shakespeare Music“ įgyvendinamo projekto tikslas - UAB "Shakespeare Music" konkurencingumo didinimas.

 

Projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų skirta 42 153,00 Eur investicijų suma.

 

Projekto įgyvendinimo trukmė 23 mėnesiai.

 

Daugiau informacijos apie įmonę pateikiama internete www.shakespearemusic.com.

 

 

Let's talk

 

General & Business Enquires

info@shakespearemusic.com

 

Right Holders Enquires

legal@shakespearemusic.com

Vilnius Bureau 

Jogailos str. 11/2             

LT-01116, Vilnius             
​​​​​​​+370 688 03416

 

London Bureau

20-22 Wenlock Road, London N1 7GU

london@shakespearemusic.com

+44 (0) 74 1389 7479

Warsaw Bureau

Spektrum Tower Twarda 18, 00105 Warsaw, Poland

poland@shakespearemusic.com

+48534579852

Contact us

FAQGateway Login